• Pro_26
  • Pro_25

سري گلخانه ها

در نمای شماتیک ذیل چگونگی توزیع هوا در یک گلخانه مدرن به مساحت ۳۰۰۰ متر مربع نشان داده شده است.

این سیستم هم اکنون در حال اجرا در یکی از گلخانه های شهر مشهد میباشد

در تصاویر ذيل سیستم انتقال بدون سیال واسط توسط کانالهای پلاستیکی در کنار سیستم قدیمی انتقال حرارت توسط سیال واسط (آب) که پس از بهینه سازی سیستم مذکور از رده جهت تکمیل شدن سیستم های نوین گرمایشی، فن های گردش هوا در داخل سالن بمنظور توزیع یکنواخت  دما در کلیه نقاط واز بین بردن نقاط کور نصب گردیده اند. 

 سیستم قدیمی انتقال حرارت توسط سیال واسط (آب)، سهولت عملکرد و کارایی سیستم های گرمایشی کانالی بگونه ای در کاهش هزینه گلخانه ها موثر بوده است که در گلخانه های کوچک نیز نصب گردیده.