دفترمرکزی شرکت عمران نورگستر

نام پروژه: دفتر مرکزی شرکت عمران نورگستر

محل پروژه: شهر قم

زیر بنا: ۴۰۰۰ متر مربع

توضيحات: مجری پروژه ۱،۰۰۰ واحد  مسکونی(پردیسان قم)

ساير پروژه هاي انجام شده