آرشیو برای سرمايشي

ساختمان ۱۰واحدی

نام پروژه: ساختمان 10 واحدي محل پروژه:تهران ساير پروژه هاي انجام شده ساختمان ۵ واحدی سرمايشي, گرمايشي, مسکوني ساختمان ۶ واحدی سرمايشي, گرمايشي, مسکوني ساختمان اداري ۴۸ واحدي اداري, سرمايشي, گرمايشي ساختمان ۴ واحدی سرمايشي, گرمايشي, مسکوني مسجدجامع حضرت زینب (س) سرمايشي, گرمايشي, مسکوني ساختمان دوازده واحدی سرمايشي, گرمايشي, مسکوني

ساختمان ۴ واحدی

نام پروژه: ساختمان 4 واحدي محل پروژه: مهرشهر کرج ساير پروژه هاي انجام شده مسجدجامع حضرت زینب (س) سرمايشي, گرمايشي, مسکوني ساختمان ۱۰واحدی سرمايشي, گرمايشي, مسکوني ساختمان دوازده واحدی سرمايشي, گرمايشي, مسکوني ساختمان ۶ واحدی سرمايشي, گرمايشي, مسکوني ساختمان ۱۷ واحدی سرمايشي, گرمايشي, مسکوني ساختمان اداري ۴۸ واحدي اداري, سرمايشي, گرمايشي

ساختمان اداري ۴۸ واحدي

نام پروژه: ساختمان اداري 48 واحدي محل پروژه: خيابان حقاني تهران ساير پروژه هاي انجام شده ساختمان ۶ واحدی سرمايشي, گرمايشي, مسکوني ساختمان دوازده واحدی سرمايشي, گرمايشي, مسکوني مسجدجامع حضرت زینب (س) سرمايشي, گرمايشي, مسکوني ساختمان ۱۰واحدی سرمايشي, گرمايشي, مسکوني ساختمان ۵ واحدی سرمايشي, گرمايشي, مسکوني ساختمان ۴ واحدی سرمايشي, گرمايشي, مسکوني

ساختمان ۱۷ واحدی

نام پروژه: ساختمان 17 واحدي محل پروژه: مقدس اردبيلي تهران ساير پروژه هاي انجام شده ساختمان ۴ واحدی سرمايشي, گرمايشي, مسکوني دفترمرکزی شرکت عمران نورگستر اداري, تجاري, سرمايشي, گرمايشي, مسکوني ساختمان ۱۰واحدی سرمايشي, گرمايشي, مسکوني ساختمان ۵ واحدی سرمايشي, گرمايشي, مسکوني ساختمان دوازده واحدی سرمايشي, گرمايشي, مسکوني ساختمان ۶ واحدی سرمايشي, گرمايشي, مسکوني

ساختمان ۵ واحدی

نام پروژه: ساختمان 5 واحدي محل پروژه:يوسف آباد تهران ساير پروژه هاي انجام شده دفترمرکزی شرکت عمران نورگستر اداري, تجاري, سرمايشي, گرمايشي, مسکوني ساختمان ۱۰واحدی سرمايشي, گرمايشي, مسکوني ساختمان اداري ۴۸ واحدي اداري, سرمايشي, گرمايشي ساختمان ۱۷ واحدی سرمايشي, گرمايشي, مسکوني ساختمان دوازده واحدی سرمايشي, گرمايشي, مسکوني ساختمان ۶ واحدی سرمايشي, گرمايشي, مسکوني

ساختمان ۶ واحدی

نام پروژه: ساختمان 6 واحدی محل پروژه: تهرانشهرک غرب ساير پروژه هاي انجام شده ساختمان ۱۰واحدی سرمايشي, گرمايشي, مسکوني ساختمان ۴ واحدی سرمايشي, گرمايشي, مسکوني ساختمان اداري ۴۸ واحدي اداري, سرمايشي, گرمايشي ساختمان ۱۷ واحدی سرمايشي, گرمايشي, مسکوني ساختمان ۵ واحدی سرمايشي, گرمايشي, مسکوني ساختمان دوازده واحدی سرمايشي, گرمايشي, مسکوني

ساختمان دوازده واحدی

نام پروژه: ساختمان دوازده واحدی محل پروژه: تهران، پاسداران ساير پروژه هاي انجام شده ساختمان ۵ واحدی سرمايشي, گرمايشي, مسکوني ساختمان ۱۰واحدی سرمايشي, گرمايشي, مسکوني ساختمان ۴ واحدی سرمايشي, گرمايشي, مسکوني ساختمان ۱۷ واحدی سرمايشي, گرمايشي, مسکوني ساختمان اداري ۴۸ واحدي اداري, سرمايشي, گرمايشي مسجدجامع حضرت زینب (س) سرمايشي, گرمايشي, مسکوني

مسجدجامع حضرت زینب (س)

نام پروژه: مسجد جامع حضرت زینب (س) محل پروژه:شهر قم ساير پروژه هاي انجام شده دفترمرکزی شرکت عمران نورگستر اداري, تجاري, سرمايشي, گرمايشي, مسکوني ساختمان ۵ واحدی سرمايشي, گرمايشي, مسکوني ساختمان ۱۰واحدی سرمايشي, گرمايشي, مسکوني ساختمان ۶ واحدی سرمايشي, گرمايشي, مسکوني ساختمان اداري ۴۸ واحدي اداري, سرمايشي, گرمايشي ساختمان ۴ واحدی سرمايشي, گرمايشي, مسکوني

دفترمرکزی شرکت عمران نورگستر

نام پروژه: دفتر مرکزی شرکت عمران نورگستر محل پروژه: شهر قم زیر بنا: 4000 متر مربع توضيحات: مجری پروژه 1،000 واحد  مسکونی(پردیسان قم) ساير پروژه هاي انجام شده مسجدجامع حضرت زینب (س) سرمايشي, گرمايشي, مسکوني ساختمان ۱۰واحدی سرمايشي, گرمايشي, مسکوني ساختمان دوازده واحدی سرمايشي, گرمايشي, مسکوني ساختمان ۴ واحدی سرمايشي, گرمايشي, مسکوني ساختمان ۱۷ واحدی...