گواهينامه ها

سازمان بهینه سازی مصرف سوخت

ثبت مالکیت صنعتی

تائید اولیه اداره استاندارد

دانش بنیان بودن طرح در کشور

دانش بنیان بودن طرح در کشور

گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت  ISO 9001:2008

گواهینامه بین المللی  CE

گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001:2007

  گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی                        ISO 14001:2004